Inledning Allmän kartläggning Fysisk arbetsmiljö Fysikaliska, kemiska och biologiska riskfaktorer Fysisk belastning Psykosocial belastning Sammanfattning
Verktyg för kartläggning av risker i vardagen

ArkiArvi är ett verktyg för kartläggning av utgångsnivån för säkerhets- och hälsorisker i arbetet på små arbetsplatser. Med en bedömning av säkerhets- och hälsorisker i arbetet avses identifiering av risker och olägenheter som förekommer i arbetet, fastställande av dimensionerna av riskerna som de orsakar och bedömning av riskernas betydelse samt vid behov beslut om åtgärder genom vilka risker kan undanröjas och kontrolleras. Informationen som man samlar in genom kartläggningen ger en helhetsbild av säkerhetsnivån på arbetsplatsen och utgångspunkter för en planenlig riskbedömning och en målinriktad arbetarskyddsverksamhet.

ArkiArvi lämpar sig:
  • För identifiering av risker på de platser där arbetet utförs och vid arbetsobjekt
  • Som stöd vid utbildningar för arbetssäkerhetskort
  • För samarbete mellan beställare och leverantörer
  • Som verktyg som styr mot förutsebara observationer.
Mer information om riskbedömning: www.ttk.fi/riskbedomning

Med hjälp av ArkiArvi bedöms riskerna steg för steg enligt följande:
 
1. Allmän kartläggning

Allmän kartläggning av hur arbetarskyddet har ordnats i företaget.
2. Identifiering och bedömning

Riskerna bedöms områdesvis på följande skala:
Risker finns
Riskerna under kontroll
Inga risker
3. Sammanfattning

En sammanfattning av och en förteckning över de observerade riskerna per område.
4. Utskrivning

Om du vill kan du spara sammanfattningen i PDF- eller MS Excel-format.
 
Identifiering och bedömning

Riskerna bedöms i fyra kategorier: fysisk arbetsmiljö, fysiska, kemiska och biologiska riskfaktorer, fysisk belastning och psykosocial belastning.

För riskerna som ska bedömas anges exempel på typiska farliga situationer som risken i fråga orsakar.

Identifieringen och bedömningen görs på följande skala:

Risker finns
Riskfaktorn har identifierats och undanröjande av risken som den orsakar eller reducering av den till en hanterbar nivå förutsätter åtgärder.
Riskerna under kontroll
Riskfaktorn har identifierats och risken som den orsakar är under kontroll.
Inga risker
Riskfaktorn finns inte på arbetsplatsen i fråga.

I fältet Tilläggsuppgifter ska man kort beskriva farliga situationer som de identifierade riskfaktorerna på den egna arbetsplatsen kan orsaka. Det är viktigt att man också antecknar de riskfaktorer på arbetsplatsen för vilka risken är under kontroll. På så sätt får man en sammanfattning av helhetsbilden över arbetssäkerhets- och arbetshälsoriskerna på arbetsplatsen samt de viktigaste utvecklingsobjekten. Syftet med riskbedömningen är inte att man enbart antecknar brister.

Du kan spara en sammanfattning av bedömningen som görs med ArkiArvi i PDF- eller Excel-format. Tilläggsuppgifter I PDF är begränsad till 35 rader. Du kan använda dig av Excelfilen när du antecknar fortsatta åtgärder som ni beslutat om utifrån riskbedömningen samt vid uppföljningen av dessa.

Välkommen att göra en riskbedömning!
 
Nästa

Nomis ServiceDesk, 010 7340 240, .

Copyright © 2020 Nomis Oy. Alla rättigheter reserverade.